د TIR ملي کانفرانس په کابل کې ترسره شو

د تير (TIR) ملي کنفرانس د افغانستان د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت، د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو اتاق او USAID-ATAR ادارو له خوا د حکومت لوړ پوړيو چارواکو، د مرستندويه ټولنو، د افغانستان د ټرانسپورټ او سوداګرۍ استازيو په ګډون ترسره کړ.

دانلود