وروستۍ اختطافونه د خصوصې سکتور اندیښنه زیاته کړې دی

د سوداګرو د اختطاف موضوع، افغان سوداګر، دهغوي کورنۍ او همدارنګه د افغانستان د خلګو انديښنې پارولې دی، خو د روانو کلونو په ترڅ کې دا موضوع د افغان سوداګرو پر وړاندی په یوه لویه ننګونه بدله شوي دی.

دانلود