په پینځو سکتورونو کې د ارزښت ځنځیر د ودې په موخه د خصوصی سکتور او حکومت ملی ناسته

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق او د آلمان هېواد د اقتصاد د تل پاتې ودې او کارموندنې پروګرام،  په پنځه سکټورونو غنم، لبنیاتو، مغزباب، مالداری او بڼوالي کې د ارزښت ځنځیر د ودې په تړاو د حکومت او خصوصي سکټور ترمنځ د خبرو اترو ناسته جوړه کړله.

دانلود