د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق د کاروبار د وضعیت د اوومې سروې پایلې

د اتاق د کاروبار وضعیت سروې ښایې چې په تېرو درېیو میاشتو کې د کاروبار وضعیت خراب شوی دی او د درېيو وروستیو سروې ګانو د پایلو پرتله ښایې چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو له کبله چې کومې هیلې رامنځته شوې وې، د وخت په تېرېدلو سره له منځه تللي دي.

دانلود