د افغانستان د سوداګریزو شخړو د حل مرکز (ACDR)، پرانیست غونډه

د افغانستان د سوداګریزو شخړو د حل مرکز، د ۱۳۹۴ کال د غبرګولي د میاشتې په ۹ مه نېټه د ۱۲۰ خصوصی متشبثینو په ګډون د دې مرکز د پرانیستل کېدو د لمانځنې او پټۍ پرېکولو شاهد وه. د افغانستان د سوداګریزو شخړو حل مرکز، په کابل کې موقعیت لري، او په ملی او نړیواله کچه د منځګړیتوب خدمتونو او د حساب د تصفیې کولو د خدمتونو یوازینۍ مرکز دی چې په راتلونکی که به په افغانستان کې د سوداګریزو شخړو لپاره د حکمیت خدمتونه هم وړاندې کړي.

دانلود