د اتاق د کاروبار وضعیت د شپږمې سروې پایلې

د دې سروې پر بنسټ، د خصوصی سکتور متشبثین نور د ملی وحدت د حکومت د رامنځته کېدو د لومړنیو ورځو په شان د اقتصادی شرایطو د ښه کېدو لپاره خوشبین ندی؛ او په ټوله کې د کاروبار وضعیت د پخوا په پرتله خراب شوی خو کوچنی او د منځنۍ کچې شرکتونه د خپل د کار له وضعیت څخه ډېر سرټکوی.

دانلود