اتاق او د احصائیې مرکزی ادارې د کره شمېرو د ترلاسه کولو لپاره، نوې کړنلاره رامنځته کړله

کومې اقتصادی شمېرې چې تر اوسه د اړوندو ادارو لخوا خپرې شوی، کره او یو شان ندی. له همدې کبله د احصائیې مرکزی اداره او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق په پام کې لری څو د صنعتی تولیداتو د کره شمېر او د فعالو او غیر فعالیو فابریکو د شمېرو د مالومولو لپاره داسې کړنلارې پلی کړی څو د ناسمو او څوګونو شمېرو له خپرېدلو څخه مخنیوی وشی.

دانلود