خصوصی متشبثینو لپاره د مالیاتی سیستم د پوهاوی کنفرانس

د مالیې وزارت د عوایدو ریاست او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق په ګډه د خصوصی متشبثینو لپاره د مالیاتی سیستم د پوهاوی کنفرانس د ۱۵۰ خصوصی متشبثینو په ځانګړی توګه له کوچنیو او منځنیو سکتورونو، په ګډون د ۱۳۹۳ کال د سلواغې د میاشتې په ۱۴ مه نېټه جوړ کړ.

دانلود