له مسلکی بشری ځواک سره د سوداګرۍ نښلول د بشری ځواک د ودی او د پوهنتونونو د ملاتړ پروګرام لخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق سره په همغږی

یاده غونډه له مسلکی بشری ځواک سره د سوداګرۍ د نښلولو په موخه د بشری ځواک د ودی او د پوهنتونونو د ملاتړ پروګرام لخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق سره په همغږی د چارشنبی په ورځ، د ۲۰۱۴ کال د دسمبر په ۱۷ نیټه د صافی لنډمارک هوټل د کنفرانسونو په صالون کی جوړه شوه.

دانلود