د کاروبار د وضعیت څلورمه سروې

په اقتصادی کاروبار باندې د ټاکنیز کړکېج ناوړې اغېزې"

د دې سروې پر بنسټ په تېرو دریو میاشتو کې د کارو بار شرایط په ټوله کې خراب شوي، چې له امله یې کوچني او د منځنۍ کچې شرکتونه ډېر زیانمن شوي دي.

دانلود