د 1397 کال د کب میاشتي، دولسمه شمېره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- د خپل کار پیل او پراختیا ورکړې وړیا روزنیز پروګرام لومړي پړاو په بریالیتوب سره پای ته ورسید
- د حیرتان بندره د چین شیان ښار ته د اوسپنې د لیکې په وسیله د هېواد د صادراتو لومړنۍ جوپې لېږد پرانسته
- کابل کې د تشبث موسسې زده کوونکو د لس غوره نهایي سوداګریزوطرحو سیالۍ ترسره شوه