د 1397 کال د تلی میاشتی اومه شمېره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- د وړیا زده کړې (د سوداګرۍ پیل او پراختیا) دریم پړاو روزنیز پروګرام په اتاق کې پرانستل شوه
- د اتاق عامل پلاوی رئیس د قندهار سوداګرو او د افغانستان د بانګونو له استازو سره و کتل
- د کندهار تاجرانو د ستونزو د حل په موخه د افغانستان بانک له ښاغلي سرپرست سره ناسته ترسره شوه