د 1397 کال د زمري میاشتی، پنځمه شمېره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- دسوداګزیزی مفکوری رامنځته کولواو د سوداګرۍ پیل روزنیز پروګرام لومړنی دوره غونډه به اتاق کښی ترسره شوه