د 1397 کال د چنګاښ میاشتی، څلورمه شمېره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- د بهرنیو چارو وزارت سیاسی مرستیال د اتاق لخوا وستایل شو
- د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او رڼا پوهنتون  لخوا د نویو کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شو