د 1396 کال د کب میاشتی، دولسمه شمېره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- د خصوصي سکټور غړو خپلې ستونزې د سوداګرۍ او صناېعو خونې سره شریکې کړې
- د تغذیې او غذايي خوندیتوب د هېوادنۍ اجنډا اړوند د عامه پوهاوي ناست غونډه په سوداګرۍ خونه کې جوړه شوه
- د افغانستان د کانونو، صناېعو او پانګې اچونې شورا پرانستل شوه