د 1396کال د لړم میاشتی، اتمه شمېره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- د هندوستان هېواد د هوانوردۍ او قرنطین د ادارو له مسؤلینو سره د سوداګرۍ او صناېعو د خونې د لومړي مرستیال لیدنه
- د افغانستان او ترکمنستان د سوداګرۍ خونو ګډه ناسته