د 1396کال د تلې میاشتی اوومه شمېره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- د 1396کال د تلې میاشتی، اوومه شمېره
- د وچې مېوې له صادرونکو سوداګرو سره د سوداګرۍ خونې ناسته