د 1396کال د وږی میاشتی، شپږمه شمېره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- د افغانستان د لوږې د له منځه وړولو ستراتیژي د بیا کتنې ورکشاپ تر سره شوه
- د ایرو پارسل کمپنۍ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې پرانېستل شوه