د 1395 کال د مرغومی میاشتی نهم شمیره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- د اتاق سوداګریز مرستیال د زړو اوسپنو (داغمه جاتو) د اجرائیه کمیټي له غړو سره وکتل
- په کندهار کې د ترکیې د ویزي غوښتني مرکز پرانېستل شو
- دمالیاتو د عامه پوهاوي اوونۍ پرانېستل شوه

د خبرپاڼې تر لاسه کول