د 1395 کال د غوئي د میاشتې دوهم شمیره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- په افغانستان او پاکستان کې د سوداګریزو سهولتونو کنفرانس جوړ شو
- د سوداګریزو سمونونو په تړاو خصوصي سکتور لپاره د پوهاوی پروګرام
- د کوچنیو او منځنیو سوداګریزو فعالیتوتو اهمیت

د خبرپاڼې تر لاسه کول