د 1394 کال د لینډی د میاشتی پنځم شمیره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- په پینځو سکتورونو کې د ارزښت ځنځیر د ودې په موخه د خصوصی سکتور او حکومت ملی ناسته

د خبرپاڼې تر لاسه کول