د 1394 کال د غبرګولی او چنګاښ د میاشتو دوهم شمیره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- د افغانستان د سوداګریزو شخړو د حل مرکز (ACDR)، پرانیست غونډه
- اتاق د ۲۰۱۵ کال په نړیوالې غونډه کې د چین په (یی وو) ښار کې ګډون وکړ
- د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق د نړیوالو سوداګرۍ او صنایعو اتاقونو په نهمې کنګرې کې ګډون وکړ