کابل
عامل مدیر: عبدالحسیب رحیمی
د اړیکی شمیره: 0700276465
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

هرات

عامل مدیر: خليل احمد يارمند
د اړیکی شمیره: 0799201433
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

کندهار
عامل مدیر: انجينر عبدالباقي
د اړیکی شمیره: 0700300650
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

بلخ
عامل مدیر: نصیر قاسمی
د اړیکی شمیره: 0777185400
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
ویب سایت: www.balkhcci.org.af

ننگرهار
عامل مدیر: داکتر شمس الحق
د اړیکی شمیره: 0797999980
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

کاپیسا
عامل مدیر: ناصر سادات
د اړیکی شمیره: 0786733141
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

پروان
عامل مدیر: عبیداله عالمیار
د اړیکی شمیره: 0793106050
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

تخار
عامل مدیر: محراب الدين
د اړیکی شمیره: 0700706852
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

بامیان
عامل مدیر: علیرضا حسن زاده
د اړیکی شمیره: 0770008971
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

فراه
عامل مدیر: حشمت الله
د اړیکی شمیره: 0798193082
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

نیمروز
عامل مدیر: شير احمد چخانسوری
د اړیکی شمیره: 0799597713
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

نیمروز
عامل مدیر: طلاخان زهین
د اړیکی شمیره: 0776728003
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
کندز
عامل مدیر: مولانا عبدالسميع
د اړیکی شمیره: 0708518496
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

بدخشان
عامل مدیر: جاوید عجزی
د اړیکی شمیره: 0786500071
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

کنرها
عامل مدیر: محمد جلال
د اړیکی شمیره: 0700472077
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

غزنی
عامل مدیر: وحیداله وصال
د اړیکی شمیره: 0798688838
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

خوست
عامل مدیر: نواب اميرزی
د اړیکی شمیره: 0799114813
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

فاریاب
عامل مدیر: حيات الله
د اړیکی شمیره: 0799894998
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

اندخوی
عامل مدیر: سید امیر الدین سادات
د اړیکی شمیره: 0788737050
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

جوزجان
عامل مدیر: انجینر الله بردی سرخی
د اړیکی شمیره: 0799650481
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

پکتیا
عامل مدیر: عبدالنصير عالميار
د اړیکی شمیره: 0700248337
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

بادغیس
عامل مدیر: محمد اسحق درويش
د اړیکی شمیره: 0772884745
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری

لغمان

عامل مدیر: علی محمد
د اړیکی شمیره: 0786800241
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری


میدان وردک
عامل مدیر: محمد شریف آریا
د اړیکی شمیره: 0799193087
برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری