سوداګريز قوانين او مقررات

 1. د افغانستان د بانکدارۍ قانون
 2. د ملکي هوانوردۍ قانون
 3. د نفتو او ګازو قانون
 4. پرعايداتو د مالياتو قانون
 5. د محدودالمسؤليته او سهامي شرکتونو قانون
 6. د سوداګريز منځګړيتوب( مصالحې) قانون
 7. د درملتونونو مقررات
 8. د تدارکاتو قانون
 9. د سهامي شرکتونو د قانون د ۱۱۰ مادې تعديلات
 10. د خارجي هېوادونو او سازمانونو په څانګو د غير منقوله عقاربو  د پلورلو قانون
 11. د مخترع او مکتشف له حقوقو  د ملاتړ قانون
 12. د تضامني شرکتونو قانون
 13. د حق العبور  محصولي قانون
 14. د دانه لرونکو او ريښه لرونکو غلو دانو د احتياطي ذخیره کولو قانون
 15. د شخصي اکسريز کلنکونو مقرره
 16. د شخصي طبي لابراتوارونو مقرره
 17. د پېسو د تطهیر جرمونو پر وړاندې د مبارزې قانون
 18. د مؤلف، مصنف، هنرمند، او محقق له حقوقو د ملاتړ قانون
 19. د معاملې وړ اسنادو  قانون
 20. د افغانستان بانک  قانون په ۷ مه ماده کې حذف او تعديل
 21. د عامې روغتيا قانون
 22. د خصوصي تعليمي مؤسسو مقرره
 23. د افغانستان د کانونو قانون
 24. د کار قانون
 25. د بيمې قانون
 26. د نفتو او ګازو مقرره
 27. د کوپراتیفونو قانون
 28. د سوداګريز حکميت قانون
 29. د ګمرکونو قانون
 30. د اموالو د لېږد را لېږد قانون
 31. د درملو قانون
 32. د انجوګانو قانون
 33. د خصوصي پانګونې قانون
 34. د طبي لوازمو او درملو د توريد او توليد مقررات
 35. د بذري تخمونو قانون
 36. په بانکي معاملو کې د منقولو او غير منقولو اموالو د رهن قانون
 37. په ګمرکونو کې د حکميت مقررات
 38. په ګمرکونو کې د اموالو د نرخونو د ټاکلو مقرره
 39. د هوايي  لېږد رالېږد د خصوصي مؤسسو  د تاسيس مقررات
 40. په سوداګريزو چارو کې د منځګړيتوب او د سوداګريز حمکيت د څرنګوالي کړنلاره