میرزمان پوپل

د صادراتو او صنايعو د پراختيا عمومي مدير

فکس: 0776100166

د موبایل شمیره: 0700222827