میرزمان پوپل

د صادراتو او پانګونی د پراختيا آمر

فکس: 0776100166

د موبایل شمیره: 0700222827