امید غفورزی

د نړيوالو اړيکو دیپارتمت عمومی مدیر
آدرس:
چمن حضوری - متصل کابل ننداری کابل افغانستان

د موبایل شمیره: 0778686953