جان آقا نوید

د عامه اړيکو آمر

د موبایل شمیره: 0700297718