محمد طاهر وردک

د دولت سره د اړيکو او حقوقی خدمتونو آمر

برښنا لیک: ستاسو ایمیل آدرس د هرزنامه په برابر کښی محافظت شو، تاسو د فعال کیدو لپاره د جاوا اسکریپت د لیدلو نیاز لری.

د موبایل شمیره: 0794620202