نجیب اله فضلی

د بشری منابع عمومی مدیر

د موبایل شمیره: 0792235154