# دنده نوم برښنا لیک د موبایل شمیره
1 د عامل پلاوی سکرتر روشن اسدی ستاسو ایمیل آدرس د هرزنامه په برابر کښی محافظت شو، تاسو د فعال کیدو لپاره د جاوا اسکریپت د لیدلو نیاز لری. 0700296771
2 د اداری عمومی مدیر نبی حکیمی ستاسو ایمیل آدرس د هرزنامه په برابر کښی محافظت شو، تاسو د فعال کیدو لپاره د جاوا اسکریپت د لیدلو نیاز لری. 0700625867
3 د نړيوالو اړيکو دیپارتمت عمومی مدیر امید غفورزی ستاسو ایمیل آدرس د هرزنامه په برابر کښی محافظت شو، تاسو د فعال کیدو لپاره د جاوا اسکریپت د لیدلو نیاز لری. 0778686953
4 د صادراتو او صنايعو د پراختيا عمومي مدير میرزمان پوپل ستاسو ایمیل آدرس د هرزنامه په برابر کښی محافظت شو، تاسو د فعال کیدو لپاره د جاوا اسکریپت د لیدلو نیاز لری. 0700222827
5 د غړیتوب عمومي مدير خواجه شاه درویش ستاسو ایمیل آدرس د هرزنامه په برابر کښی محافظت شو، تاسو د فعال کیدو لپاره د جاوا اسکریپت د لیدلو نیاز لری. 0700289787
6 د بشری منابع عمومی مدیر نجیب اله فضلی ستاسو ایمیل آدرس د هرزنامه په برابر کښی محافظت شو، تاسو د فعال کیدو لپاره د جاوا اسکریپت د لیدلو نیاز لری. 0792235154
7 د مالی عمومی مدیر نقیب اله لاروی ستاسو ایمیل آدرس د هرزنامه په برابر کښی محافظت شو، تاسو د فعال کیدو لپاره د جاوا اسکریپت د لیدلو نیاز لری. 0785726763
8 د دولت سره د اړيکو او حقوقی خدمتونو عمومي مدير محمد طاهر وردک ستاسو ایمیل آدرس د هرزنامه په برابر کښی محافظت شو، تاسو د فعال کیدو لپاره د جاوا اسکریپت د لیدلو نیاز لری. 0794620202
9 ویب ماستر بشیر نوین ستاسو ایمیل آدرس د هرزنامه په برابر کښی محافظت شو، تاسو د فعال کیدو لپاره د جاوا اسکریپت د لیدلو نیاز لری. 0793706050