د 1393 کال د سلواغه او کب د میاشتو شپږم شمیره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- د میدان وردګ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو اتاق جوړ شو
- د اتاق د عامل پلاوی مرستیال د سارک اتاق د اجراییه کمیټې په دوشپېتمې ناستې او شلمې عمومی ټولنې کې ګډون وکړ
- اتاق او د کسبګرو ملي اتحادیه پر عایداتو د مالیاتو په قانون کې د سمون غوښتونکي دي