د 1393 کال د لیندی اومرغومی د میاشتو پنځمه شمیره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- اتاق د دانګام د جګړی له ۲۰۰ ځپل شویو کورنیو سره د اولیه موادو مرسته وکړله
- له مسلکی بشری ځواک سره د سوداګرۍ د نښلولو کنفرانس په کابل کې جوړ شو
- د افغانستان – امریکا د سوداګریز تواصل لسم کلنی کنفرانس په واشنګټن ډي سي ښار کې جوړ شو