د 1392 کال د خبرپاڼې پنځمه ګڼه

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- د اتاق کارکونکو د هالنډ په یو روزنیز پروګرام کې ګډون وکړ
- په تخنیکي او مسلکي زده کړو کې د عامه کډون او مسؤلیتونو کنفرانس
- اتاق له ۵۰ ډیرو خصوصی سوداګرو ته پوهنیز پروګرام برابر کړ.

د خبرپاڼې تر لاسه کول