پاک – افغان ګډ سوداګريز اتاق پرانستل شو

هغه ټولې ستونزې، چې د څو کلونو په اوږدو کې يې د افغانستان پر سوداګري اغېزه کړې، د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو اتاق يې دې ته وهڅوه، چې  ددې ستونزو د له منځه وړلو په موخه په دې برخه کې د پاک – افغان ګډ سوداګريز اتاق رامنځته کړي او په دې برخه کې يې کوښښونه وکړل.

دانلود