د لومړي ځل لپاره افغاني شرکتونه ته د ISO تصديق پاڼه ورکول کېږي

هيګزا کارپيس شرکت يو مشوره يو افغان مشورتي شرکت دی، چې د JAZ – ANZ او IAR  و ASCB(E) شرکت له خوا تائيد شوی او  په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره افغان شرکتونو ته د ISO تصديق پاڼې د  تر لاسه کولو لپاره سلا مشورې خدمتونه تر سره  ورکوي.

دانلود