نوم: شفیق اله عطایی

دنده: د عامل پلاوی د پالیسی او حقوقی مرستیال

اړیکی: 0799025023 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه
نوم: احمد توفیق داوری

دنده: د عامل پلاوی د مالی او اداری مرستیال

اړیکی: 0700214567 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه

نوم: محمد نبی حکیمی

دنده: د اداری آمر

اړیکی: 0700625867 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه

نوم: میر زمان پوپل

دنده: د صادراتو او پانګونی د پراختيا آمر

اړیکی: 0700222827 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه
نوم: نقیب اله لاروی

دنده: د مالی آمر

اړیکی: 0785726763 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه
نوم: حاجی خواجه شاه درویش

دنده: د غړیتوب آمر

اړیکی: 0700289787 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه

نوم: نجیب اله فضلی

دنده: د بشری منابع آمر

اړیکی: 0792235154 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه

نوم: محمد طاهر وردک

دنده: د دولت سره د اړيکو او د حقوقي خدمتونو آمر
اړیکی: 0794620202 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه

نوم: امید غفورزی

دنده: د نړیوالو اړیکو آمر

اړیکی: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری - 0778686953
د پروفایل لیدنه

نوم: جان آقا نوید

دنده: د عامه اړيکو آمر

اړیکی: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری - 0700297718
د پروفایل لیدنه

نوم: منصورالله هدایت

دنده: د اقتصادی شینوونکی آمر

اړیکی: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری - 0791171034
د پروفایل لیدنه