نوم: عتیق اله نصرت

دنده: د عامل پلاوی رئیس

اړیکی: 0796652222 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه

نوم: شفیق اله عطایی

دنده: د عامل پلاوی د پالیسی او حقوقی مرستیال

اړیکی: 0799025023 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه
نوم: احمد توفیق داوری

دنده: د عامل پلاوی د مالی او اداری مرستیال

اړیکی: 0700214567 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه

نوم: محمد نبی حکیمی

دنده: د اداری عمومی مدیر

اړیکی: 0700625867 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه

نوم: میر زمان پوپل

دنده: د صادراتو او صنايعو د پراختيا عمومي مدير

اړیکی: 0700222827 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه
نوم: نقیب اله لاروی

دنده: عمومی مالی مدیر

اړیکی: 0785726763 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه
نوم: حاجی خواجه شاه درویش

دنده: د غړیتوب عمومي مدير

اړیکی: 0700289787 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه

نوم: نجیب اله فضلی

دنده: د بشری منابع عمومی مدیر

اړیکی: 0792235154 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه

نوم: محمد طاهر وردک

دنده: د دولت سره د اړيکو او د حقوقي خدمتونو عمومی مدیر

اړیکی: 0794620202 - ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری
د پروفایل لیدنه

نوم: امید غفورزی

دنده: د نړیوالو اړیکو عمومی مدیر

اړیکی: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری - 0778686953
د پروفایل لیدنه