تحقیقات و مطالعات

سروی وضعیت کاروبار - سنبله 1396

یافته های عمده این سروی

- در طول دو سروی اخیر وضعیت کاروبار کمی بهبود یافته است، اما در مقایسه با دوره‌های مشابه سال قبل تغییر قابل ملاحظه‌ای دیده نمی‌شود.         
- سطح اطمینان‌ متشبثین نسبت به وضعیت فعلی در مقایسه با سروی قبلی کاروبار نیز بهبود یافته است. اما انتظارات آنها در مورد شش ماه آینده کاهش یافته است.
- مانند دو دوره قبل سروی سال 2017 تنها ولایت ننگرهار دارای شاخص مثبت کاروبار است. اما در قندهار و بلخ نیز شاهد علایم بهبودی بوده‌ایم.
- زراعت با شاخص (13.1) بالاترین سطح انتظارات استخدام و سکتور تولید (9.4-) پایین‌ترین شاخص انتظارات استخدام را دارد.
- از سروی آخرین فصل سال 2016 به این سو، سکتور تولید به تدریج به پایین رتبه در رده‌بندی سکتورها تنزل کرده است.
- وضعیت شرکت‌های بزرگ درحال بهبود است، اما شرکت‌های کوچک و متوسط از وضعیت نامناسب کاروبار رنج می‌برند.
- متشبثین گزارش داده‌اند که سفارشات‌شان کاهش پیدا کرده است.
- مهم‌ترین عامل توسعه کاروبار امنیت است، ولی در این سروی هیچ کدام از ولایات سروی شده شاخص مثبت امنیت ندارد.

سروی وضعیت کاروبار - جوزا 1396

عمده ترین یافته ها

- در طول دو سروی اخیر وضعیت کاروبار کمی بهبود یافته است، اما در مقایسه با دوره های مشابه سال قبل تغییر قابل ملاحظهای گزارش نشده است. متشبثین در مورد شش ماه آینده خوشبیناند اما سطح خوشبینیشان نظر به سروی قبلی کاهش یافته است .
- تفاوتهای منطقهای قابل توجه است . وضعیت کاروبار در ننگرهار بطور قابل توجه بهبود یافته و شاخص وضعیت کاروبار هرات نیز مثبت است. اما از کابل، قندهار و بلخ هیچ تغییر قابل ملاحظهای در شرایط نامناسب کاروبار گزارش نشده است.
- زراعت تنها سکتوری است که در این سروی شاخص مثبت دارد و در مقابل سکتورهای تولیدی و ساختمانی از وضعیت خراب کاروبار بیشترین آسیب را متحمل شدهاند.
- متشبثین گزارش دادهاند که سفارشات آنها کاهش پیدا کرده است. اما در مقایسه با فصل مشابه سال 2016 از این نظر در جایگاه بهتر قرار دارند.
- امنیت، زیرساختهای بهتر، بازار و تقاضا خواستههای عمده متشبین برای بهبود شرایط کاروبار میباشند.
- در سکتورهای ساختمانی، تجارت، تولیدی و خدماتی تعداد کارمندانی که در طول سه ماه گذشته کارشان را از دست دادهاند بیشتر از تعداد کسانی است که در این سکتورها جدیداً استخدام شده اند. زراعت تنها سکتوری دارای شاخص مثبت اشتغال است.
- بر اساس این سروی شرکتها نسبت به آینده استخدامشان خوش بین اند. اما در مقایسه با سروی قبلی میزان خوشبینی آنها کاهش یافته است. زراعت با شاخص 33.1 دارای بالاترین سطح انتظارات استخدام است و سکتور تولیدی پایین ترین شاخص انتظارات استخدام را دارد.

دریافت فایل

سروی وضعیت کاروبار - حمل 1396

عمده ترین یافته ها
- در کٌل در سروی وضعیت کاروبار، سطح اطمینان متشبثین در مورد وضعیت فعلی تغییر قابل توجهی پیدا نکرده است ولی انتظارات شان در مورد شش ماه آینده افزایش یافته است .
- تفاوتهای منطقه ای قابل توجه است. مناطق ننگرهار و هرات شاخص مثبت دارند؛ در حالیکه شاخص کاروبار کابل، قندهار و بلخ منفی است .
- در این سروی زراعت تنها سکتوری است که دارای شاخص مثبت وضعیت کاروبار است.
- متشبثین گزارش داده اند که سفارشات آنها کاهش پیدا کرده است، اما در مقایسه با فصل مشابه سال 2016 در جایگاه بهتر قرار دارند.
- امنیت، زیرساختهای بهتر، بازار و تقاضا خواسته های عمده برای توسعه کاروبار اند.
- شرکتهای سروی شده در تمام سکتورها کارمندان بیشتری را نسبت به سه ماه گذشته که استخدام نموده بودند کاهش داده است اما در کل در مورد شش ماه آینده خوشبین اند.

دریافت فایل


سروی وضعیت کاروبار - جدی 1395

عمده ترین یافته ها

- نبود زيربناها مشكل عمده همه سكتورها و در نقاط مختلف كشور مى باشد، طورى كه (%71.7) درصد شركت هاى سروى شده از نبود زيربنا در كشور شكايت دارند. مثل سالهاى قبل، عدم دسترسى به برق بزرگترين مشكل زيربنايى متشبثان مي باشد.
- متشبثين به اين باور اند كه وضعيت امنيتى كابل، بلخ، ننگرهار و هرات به مقايسه سال گذشته اندكى خوبتر شده است.
- متشبثين سروى شده گفته اند كه وضعيت داوطلبى هاى عمومى نسبت به سال گذشته نسبتاً بهبود يافته است. اما اكثريت شركت هاى سروى شده مى گويند كه هنوز پروسيجرهاى ناشفاف و خود سرانه و مداخلات سياسى، مشكلات اصلى در داوطلبى هاى عمومى م ىباشند.
- شكايت ها درمورد سيستم مالياتى نسبت به سال گذشته افزايش يافته و حدود (%63) شركت هاى سروى شده مى گويند كه در پرداخت ماليات مشكل دارند. دليل اصلى اين مشكلات "سيستم ماليات بسيار پيچيده و غيرشفاف" خوانده شده است.
- شرايط گمركى به خصوص در هرات و بلخ نامناسب مى باشد و متشبثين مى گويند كه "تعرفه ها بيش از حد پيچيده و غيرشفاف" مى باشند.
- با آنكه مشكلات فراوانى برسر راه زنان متشبث وجود دارد اما سروى موانع كاروبار نشان ميدهد كه حضور زنان در فعاليت هاى اقتصادى در ميان متشبثين خصوصى از حمايت قابل ملاحظه برخوردار است.

دریافت فایل پی دی اف

سروی وضعیت کاروبار - قوس 1395

عمده ترین یافته ها

- بر اساس این سروی وضعیت کاروبار متشبثین نسبت به سروی قبلی بهتر شده اما خوشبینی شان نسبت به شش ماه آینده کاهش یافته است.
- تفاوت میان وضعیت کاروبار ولایت ها این بار نسبت به قبل کمتر می باشد. با اینحال نتایج سروی ولایت بلخ نسبت به سروی قبلی رشد قابل توجه داشته ولی متشبثان ننگرها برعکس بلخ نسبت به دور قبل نتایج نامناسب تری را گزارش داده اند.
- بیلانس عمومی فرمایشات متشبثین منفی می باشد، اما در مقایسه با سروی قبلی بهبود یافته است.
- طبق این سروی امنیت، تقاضا و اصلاحات سه نیاز عمده برای انکشاف تجارت و سرمایه گذاری می باشند.
- سطح استخدام در همه چهار سکتور نسبت به سروی قبلی کاهش یافته است.

دریافت فایل پی دی اف

سروی وضعیت کاروبار - جوزا 1395

عمده ترین یافته ها

- متشبثین در مقایسه با سروی قبلی نسبت به آینده کاروبارشان تاحدودی خوشبین تر شده اند.
- تفاوت میان وضعیت کاروبار ولایات مختلف زیاد می باشد، و بر اساس این سروی بلخ نامناسب ترین و ننگرهار مناسب ترین وضعیت را گزارش داده اند.
- بررسی شاخص فرمایشات متشبثان کابل از سال 1391 تا کنون نشان می دهد که رضایت آنان از وضعیت فرمایشات شان بصورت مداوم کاهش یافته است.
- طبق این سروی کمبود امنیت، کاهش تقاضا و بازار برای محصولات و خدمات و عدم اصلاحات اداری مهم ترین موانع برای توسعه و انکشاف کاروبار متشبثین می باشند.
- تمام سکتورها اظهار امیدواری کرده اند که در شش ماه آینده نسبت به سه ماه گذشته احتمالاً افراد بیشتری استخدام خواهند کرد.

دریافت فایل پی دی اف

سروی وضعیت کاروبار - حمل 1395

عمده ترین یافته ها
- در مقایسه با سروی قبلی متشبثین در مورد آینده کاروبارشان نسبت اً خوشبین تر شده اند.
- با وجود بھبود اندک در وضعیت کاروبار، به استثنای بلخ ھیچ یکی از ولایات سروی شده شاخص کاروبار مثبت نیست.
- فرمایشات در وضعیت خوبی قرار ندارد، اما نسبت به سروی قبلی بھبود نسبی دیده می شود.
- وضعیت امنیتی در قندھار، ھرات، کابل و ننگرھار نسبت به سروی قبل اندکی بھتر شده اما تنھا ولایت قندھار دارای شاخص امنیتی مثبت میباشد.
- تقاضا برای اصلاحات ادارای بھ تدریج در سروی ھای اخیر افزایش یافته است.

دریافت فایل پی دی اف


سروى کاروبار اتاق تجارت و صنایع افغانستان عقرب

سروى موانع کاروبار اتاق تجارت و صنایع افغانستان ارقام و داده هاى بدست آمده از شرکت ها را در اختیار تصمیم گیرندگان سیاسى-اقتصادى، مجامع تجارى و دیگر علاقمندان قرار میدهد.

دریافت فایل

هشتمین سروی وضعیت کاروبار

عمده ترین یافته ها

- سیر نزولی وضعیت کاروبار ادامه دارد.
- برای اولین بار سروی نشان میدھد که وضعیت کاروبار ھیچ یک از ولایات سروی شده مثبت نیست.
- تمام سکتورھا به شمول سکتور تولیدی از وضعیت بد کاروبار رنج می برند.
- اکثریت شرکت ھای سروی شده گفته اند که سطح استخدام شان نسبت به سه ماه گذشته پایین آمده است.
- شکایت از وضعیت امنیتی ھمھ مناطق سروی شده افزایش یافتھ است.
- تقاضا برای اصلاحات ادارای به تدریج در سروی ھای اخیر افزایش یافته است.

دریافت فایل پی دی اف

هفتمین سروی وضعیت کاروبار

عمده ترین یافته ها

- شرایط کاروبار در سه ماه اخیر بدتر گردیده است.
- بلخ و ننگرھار نسبت به ھرات، کابل و قندھار برای شش ماه آینده خوشبین تر می باشند.
- سکتور تولید از وضعیت نسبتاً خوب برخوردار است اما سکتورھای ساختمانی، تجارت و خدمات بیشتر صدمه دیده اند.
- اکثریت شرکت ھای سروی شده گفته اند که تعداد کارمندان شان نسبت به سه ماه قبل کمتر شده است.
- خوشبینی سروی شدگان در مورد وضعیت امنیتی کاھش یافته است.
- تقاضا برای اصلاحات ادارای به تدریج افزایش یافته است.

دریافت فایل پی دی اف