تحقیقات و مطالعات

سروی وضعیت کاروبار - قوس 1395

عمده ترین یافته ها

- بر اساس این سروی وضعیت کاروبار متشبثین نسبت به سروی قبلی بهتر شده اما خوشبینی شان نسبت به شش ماه آینده کاهش یافته است.
- تفاوت میان وضعیت کاروبار ولایت ها این بار نسبت به قبل کمتر می باشد. با اینحال نتایج سروی ولایت بلخ نسبت به سروی قبلی رشد قابل توجه داشته ولی متشبثان ننگرها برعکس بلخ نسبت به دور قبل نتایج نامناسب تری را گزارش داده اند.
- بیلانس عمومی فرمایشات متشبثین منفی می باشد، اما در مقایسه با سروی قبلی بهبود یافته است.
- طبق این سروی امنیت، تقاضا و اصلاحات سه نیاز عمده برای انکشاف تجارت و سرمایه گذاری می باشند.
- سطح استخدام در همه چهار سکتور نسبت به سروی قبلی کاهش یافته است.

دریافت فایل پی دی اف

سروی وضعیت کاروبار - جوزا 1395

عمده ترین یافته ها

- متشبثین در مقایسه با سروی قبلی نسبت به آینده کاروبارشان تاحدودی خوشبین تر شده اند.
- تفاوت میان وضعیت کاروبار ولایات مختلف زیاد می باشد، و بر اساس این سروی بلخ نامناسب ترین و ننگرهار مناسب ترین وضعیت را گزارش داده اند.
- بررسی شاخص فرمایشات متشبثان کابل از سال 1391 تا کنون نشان می دهد که رضایت آنان از وضعیت فرمایشات شان بصورت مداوم کاهش یافته است.
- طبق این سروی کمبود امنیت، کاهش تقاضا و بازار برای محصولات و خدمات و عدم اصلاحات اداری مهم ترین موانع برای توسعه و انکشاف کاروبار متشبثین می باشند.
- تمام سکتورها اظهار امیدواری کرده اند که در شش ماه آینده نسبت به سه ماه گذشته احتمالاً افراد بیشتری استخدام خواهند کرد.

دریافت فایل پی دی اف

سروی وضعیت کاروبار - حمل 1395

عمده ترین یافته ها
- در مقایسه با سروی قبلی متشبثین در مورد آینده کاروبارشان نسبت اً خوشبین تر شده اند.
- با وجود بھبود اندک در وضعیت کاروبار، به استثنای بلخ ھیچ یکی از ولایات سروی شده شاخص کاروبار مثبت نیست.
- فرمایشات در وضعیت خوبی قرار ندارد، اما نسبت به سروی قبلی بھبود نسبی دیده می شود.
- وضعیت امنیتی در قندھار، ھرات، کابل و ننگرھار نسبت به سروی قبل اندکی بھتر شده اما تنھا ولایت قندھار دارای شاخص امنیتی مثبت میباشد.
- تقاضا برای اصلاحات ادارای بھ تدریج در سروی ھای اخیر افزایش یافته است.

دریافت فایل پی دی اف


سروى کاروبار اتاق تجارت و صنایع افغانستان عقرب

سروى موانع کاروبار اتاق تجارت و صنایع افغانستان ارقام و داده هاى بدست آمده از شرکت ها را در اختیار تصمیم گیرندگان سیاسى-اقتصادى، مجامع تجارى و دیگر علاقمندان قرار میدهد.

دریافت فایل

هشتمین سروی وضعیت کاروبار

عمده ترین یافته ها

- سیر نزولی وضعیت کاروبار ادامه دارد.
- برای اولین بار سروی نشان میدھد که وضعیت کاروبار ھیچ یک از ولایات سروی شده مثبت نیست.
- تمام سکتورھا به شمول سکتور تولیدی از وضعیت بد کاروبار رنج می برند.
- اکثریت شرکت ھای سروی شده گفته اند که سطح استخدام شان نسبت به سه ماه گذشته پایین آمده است.
- شکایت از وضعیت امنیتی ھمھ مناطق سروی شده افزایش یافتھ است.
- تقاضا برای اصلاحات ادارای به تدریج در سروی ھای اخیر افزایش یافته است.

دریافت فایل پی دی اف

هفتمین سروی وضعیت کاروبار

عمده ترین یافته ها

- شرایط کاروبار در سه ماه اخیر بدتر گردیده است.
- بلخ و ننگرھار نسبت به ھرات، کابل و قندھار برای شش ماه آینده خوشبین تر می باشند.
- سکتور تولید از وضعیت نسبتاً خوب برخوردار است اما سکتورھای ساختمانی، تجارت و خدمات بیشتر صدمه دیده اند.
- اکثریت شرکت ھای سروی شده گفته اند که تعداد کارمندان شان نسبت به سه ماه قبل کمتر شده است.
- خوشبینی سروی شدگان در مورد وضعیت امنیتی کاھش یافته است.
- تقاضا برای اصلاحات ادارای به تدریج افزایش یافته است.

دریافت فایل پی دی اف


ششمین سروی وضعیت کاروبار اتاق

به اساس این سروی متشبثین سکتور خصوصی دیگر مانند روزهای اول تشکیل حکومت وحدت ملی نسبت به بهبود شرایط فعالیت های اقتصادی خوشبین نمی باشند؛ و وضعیت کاروبار در مجموع نسبت به گذشته بدتر شده است اما شرکت های خوردومتوسط بیشتر از وضعیت کارشان ناراضی اند.

دریافت فایل پی دی اف

پنجمین سروی وضعیت کاروبار اتاق

طبق سروی شرایط عمومی کاروبار که امروز توسط اتاق تجارت وصنایع افغانستان به نشر رسید، شرایط عمومی کاروبار در فصل خزان بهتر شده است. سه ماه قبل تجارت و سرمایه گذاری از اثر  بن‌بست انتخاباتی و جنجال های سیاسی در شرایط بسیار ناگوار قرار داشت. متشبثین وضعیت کنونی کاروبارشان را هنوز بدتر از عادی می‌خوانند ولی نسبت به شش ماه آینده بسیار خوشبین اند.

دریافت فایل پی دی اف


چهارمین سروی وضعیت کاروبار: اثرات شدید جنجال های انتخاباتی بر کاروبار اقتصادی

به اساس این سروی شرایط عمومی کاروبار در جریان سه ماه گذشته بدتر شده است، اما شرکت های کوچک و متوسط بیشتر متاثر شده اند. این امر نشان می دهد که شرکت های کوچک و متوسط در برابر تحولات سیاسی، امنیتی و جوی آسیب پذیر تر می باشند.

دریافت فایل پی دی اف

سومین سروی وضعیت کاروبار

سروی وضعیت کاروبار رشد قابل توجھ را در ھر چھار سکتور نشان میدھد و مانند سروی قبلی ، سکتور تولید باز ھم از بھترین عملکرد برخوردار است. کاروبار در کابل، بلخ و قندھار نسبت بھ سروی ماه عقرب در وضعیت بھتری قرار دارد، اما ولایت ننگرھار کھ برای اولین بار سروی شده است، از ھمھ ولایات دیگر وضعیت بھتر دارد.

دریافت فایل پی دی اف