تصویب طرزالعمل تعرفه حمایوی صنایع داخلی یک اقدام مهم از سوی شورای عالی اقتصادی کشور

اخیراً شورای عالی اقتصادی افغانستان به منظور رشد و ارتقای صنعت داخلی کشور و به خاطر فراهم آوری امکانات و تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران طرزالعمل تعرفه حمایوی صنایع داخلی را مورد تصویب قرار داد.

این طرزالعمل که از سوی ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه و در همکاری با اتاق تجارت و صنایع  افغانستان و وزارت تجارت و صنایع  به شورای عالی اقتصادی کشور ارائه گردید، مورد تائید و تصویب شورای عالی اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان نیز قرارگرفت.

دریافت فایل