ماموریت مدافعه و رایزنی انستیتوت شرق – غرب در راستای توسعه تجارت افغانستان در منطقه

انستیتوت شرق – غرب با مشارکت اتاق تجارت و صنایع افغانستان و وزارت امور خارجه سفر هیئت 15 نفری بریاست محترم جیمز گریگتون معاون این انستیتوت را از تاریخ 23 – 25 عقرب 1394 به کابل، تنظیم نمود. هدف از این سفر تلاش های مدافعه و رایزنی در جهت ارتقای همکاریهای سیاسی و اقتصادی بین افغانستان، کشورهای آسیای میانه، پاکستان و هندوستان می باشد.

دریافت فایل