توقف بیش از 300 لاری از اموال صادراتی در بندر تورخم به خاطر عدم صدور اجازه نامه وسایط بابری از طرف سفارت پاکستان

آغاز به خصوص صادر کنندگان میوه تازه در این موقع سال همواره از مشکلاتی که توسط حکومت پاکستان برای شان ایجاد می فصل خزان مصادف است با فرا رسیدن حاصلات میوه های خزانی و صدور میوه تازه به خارج از کشور. تاجران صادر کننده شود، شکایت داشته اند.

دریافت فایل