نشست مقدماتی کابل برای یازدهمین کنفرانس سالانه تواصل تجارتی افغانستان – امریکا

اتاق تجارت مشترک افغانستان – امریکا با حمایت همه جانبه نهادهای همکار افغان خویش همچون اتاق تجارت و صنایع افغانستان و انجمن شرکت های ساختمانی، اتاق تجارت امریکا در افغانستان، اداره حمایه از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) و سایر نهادهای ذیدخل، نشست مقدماتی به منظور آمادگی برگزاری یازدهمین کنفرانس سالانه تواصل تجارتی افغانستان – امریکا را در کابل دایر نماید. یازدهمین کنفرانس سالانه تواصل تجارتی افغانستان – امریکا قرار است از 17 تا 19 قوس 1394 در واشنگتن دی سی ایالات متحده برگزار شود.

دریافت فایل