حکومت وحدت ملی در تامین امنیت سکتور خصوصی ناکام بوده است

بد امنی در افغانستان دو بعد دارد. یکی، تروریزم است که مردم افغانستان هر روز شاهد حملات دهشت افکنی می باشند و بدون شک همه شهروندان کشور از این ناحیه آسیب می بینند. ولی بعد دیگر ناامنی، اختطاف، قتل و غارت است که مستقیماً سکتور خصوصی کشور را هدف قرار می دهد. به این معنی که سکتور خصوصی نسبت به سایر شهروندان کشور از ناامنی موجود در کشور آسیب می بینند.

دریافت فایل