نتایج هفتمین سروی وضعیت کاروبار اتاق تجارت و صنایع افغانستان

سروی وضعیت کاروبار اتاق نشان می دهد که وضعیت کاروبار در سه ماه گذشته بدتر شده است و مقایسه نتایج سه سروی اخیر نشان میدهد که انگیزه و خوشبینی که بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی بوجود آمده بود، به تدریج رنگ باخته است.

دریافت فایل