مراسم افتتاحیه‌ ‌ایی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در کابل

مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان شاهد برگزاری مراسم افتتاحیه و قطع نوار ، با تشریف آوری بیشتر 120 متشبث خصوصی بروز سه شنبه مورخ 9 سرطان 1394 بود. مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در کابل موقعیت دارد و یگانه نهاد ارائه کننده خدمات میانجیگری و تصفیه حساب به سطح ملی و بین المللی میباشد و در آینده نزدیک خدمات حکمیت را نیز برای منازعات تجارتی در افغانستان فراهم  خواهد کرد.

دریافت فایل