اتاق تجارت و صنایع پنجشیر افتتاح شد

به اساس ماده 6 قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان و به اساس فیصلۀ هیئت محترم مدیره، به سلسلۀ ایجاد اتاق های ولایتی، برای نخستین بار اتاق تجارت و صنایع پنجشیر افتتاح شد.

این اتاق با 115 عضو از سکتورهای مختلف فعالیت خود را طی محفل باشکوهی با حضور محترم محمد علم ایزدیار نائب اول مشرانو جرگه، محترم عبدالرحمان کبیری سرپرست ولایت پنجشیر و هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان به تاریخ 31 ثور 1394، آغاز نمود.

دریافت فایل