نتایج ششمین سروی وضعیت کاروبار اتاق

به اساس این سروی متشبثین سکتور خصوصی دیگر مانند روزهای اول تشکیل حکومت وحدت ملی نسبت به بهبود شرایط فعالیت های اقتصادی خوشبین نمی باشند؛ و وضعیت کاروبار در مجموع نسبت به گذشته بدتر شده است اما شرکت های خوردومتوسط بیشتر از وضعیت کارشان ناراضی اند.

دریافت فایل