اتاق و اتحادیه ملی پیشه وران خواهان تعدیل قانون مالیات بر عایدات هستند

درسال ۱۳۹۳ ریاست عواید زون مرکز، تثبیت مالیه جدید مالیه دهندگان کوچک را بر طبق مواد 66 و 75 قانون مالیات برعایدات رویدست گرفت که در نتیجه با افزایش ۲۰۰ تا ۷۰۰ فیصد بر مالیات سال قبل و سنجش عایدات براساس تخمین و چانه زنی وضع نمود که این امر نارضایتی وسیع پیشه وران را بار آورد. اگر چه این موضوع طی جلسات متعدد با رییس اجراییه و وزیر مالیه وقت مطرح و اعتراض پیشه وران ارائه گردید، ولی تاکنون کدام نتیجه ای در بر نداشته است. اتحادیه ملی پیشه وران و اتاق تجارت و صنایع افغانستان خواهان تعدیل در ماده های 66 و 75 قانون مالیات بر عایدات می باشند تا مالیه به صورت شفاف و مقنع از سوی پیشه وران، اخذ گردد.

دریافت فایل