کنفرانس آگاهی دهی از سیستم مالیاتی برای متشبثین خصوصی

ریاست عواید وزارت مالیه و اتاق تجارت و صنایع افغانستان مشترکاً کنفرانس آگاهی دهی سیستم مالیاتی برای متشبثین خصوصی را به تاریخ 41 دلو 4131 با حضور 451 تن از متشبثین خصوصی عمدتاً در سکتورهای کوچک و متوسط دایر نمودند.

دریافت فایل