متشبثین افغان هنوز از ناامنی، زیربناهای ضعیف و کمبود تقاضا رنج میبرند. اما خوشبینی نسبت به آینده، بیشتر شده است

کابل، افغانستان 11 دلو 1393. طبق سروی شرایط عمومی کاروبار که امروز توسط اتاق تجارت وصنایع افغانستان به نشر رسید، شرایط عمومی کاروبار در فصل خزان بهتر شده است. سه ماه قبل تجارت و سرمایه گذاری از اثر  بن‌بست انتخاباتی و جنجال های سیاسی در شرایط بسیار ناگوار قرار داشت. متشبثین وضعیت کنونی کاروبارشان را هنوز بدتر از عادی می‌خوانند ولی نسبت به شش ماه آینده بسیار خوشبین اند.

دریافت فایل