توسط برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری در هماهنگی با اتاق تجارت و صنایع افغانستان

نشست متذکره که به هدف متوصل ساختن تجارت با نیروی بشری توسط برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری در هماهنگی با اتاق تجارت و صنایع افغانستان در صالون کنفرانس های هوتل صافی لند مارک به روز چهارشنبه، 17 دسمبر 2014  برگزار میگردد.

دریافت فایل